SPELREGELS ZZPRIMARY PAKKET

1.1 De prijs voor het ZZPrimary pakket is € 95,00 per maand, inclusief 1 (één) account in Afas Online.
1.2 De prijs voor een extra ZZPrimary account in Afas Online is € 35,00 per maand.
1.3 Toegang tot Afas Online en Dropbox, autorisaties binnen Afas Online en Dropbox, beschikbaarheid van schermen en rapporten, de schermindeling en andere lay-out vormen, zijn bepaald door SaemenWerken en/of Leverancier en kunnen door SaemenWerken en/of Leverancier zonder voorafgaande mededeling worden aangepast indien daar, uitsluitend naar de mening van SaemenWerken en/of Leverancier, aanleiding toe is.
1.4 SaemenWerken heeft het recht en de continue mogelijkheid om alle activiteiten van Deelnemer in Afas Online en Dropbox te monitoren en alle mutaties die Deelnemer aanbrengt te controleren.
1.5 SaemenWerken heeft geen enkele verplichting om Deelnemer te wijzen op enige tekortkoming van de kant van Deelnemer. Dit geldt onder andere, doch niet uitsluitend, voor fouten in mutaties, verkeerde aanlevering van bestanden, niet aanleveren van bestanden, achterwege blijven van bepaalde (re)acties door Deelnemer.
1.6 SaemenWerken voorziet Deelnemer van instructies m.b.t. de toegang tot Afas Online en Dropbox. Deelnemer heeft daarnaast recht op verdere ondersteuning met betrekking tot het gebruik van Afas Online en Dropbox. Onder ondersteuning onder andere, doch niet uitsluitend, te verstaan: het beschikbaar stellen van handleidingen, gebruikersinstructies en/of andere helpfuncties, het kunnen gebruiken van de helpdesk.
1.7 Dropbox mag uitsluitend gebruikt worden voor uitwisseling van bestanden tussen Deelnemer en SaemenWerken. SaemenWerken heeft het recht om bestanden die in Dropbox zijn geplaatst, zonder voorafgaande mededeling, te verwijderen.
1.8 Bestanden die door Deelnemer worden aangeleverd dienen altijd in de daartoe bestemde (eigen) directory te worden geplaatst en één van de volgende formaten te hebben: .pdf, .xml of .ubl.
1.9 Deelnemer kan bestanden plaatsen in Dropbox of e-mailen naar fulfilment@saemenwerken.nl. SaemenWerken zal deze bestanden koppelen aan de betreffende financiële mutaties, mits de bestanden tijdig en juist zijn aangeleverd.
1.10 Bestanden die te laat zijn aangeleverd kunnen, uitsluitend ter beoordeling van SaemenWerken, door SaemenWerken achteraf worden gekoppeld.
1.11 Inkoopmutaties die niet verklaard kunnen worden omdat de bijbehorende factuur ontbreekt, worden door SaemenWerken geboekt op de grootboekrekening ‘privé opname’.
1.12 Verkoopmutaties die niet verklaard kunnen worden omdat de bijbehorende factuur ontbreekt, worden door SaemenWerken geboekt op de grootboekrekening ‘omzet’ (belast met BTW hoog tarief).
1.13 Bestanden die niet het juiste formaat hebben of die niet op de juiste wijze zijn aangeleverd worden door SaemenWerken niet verwerkt en worden, zonder voorafgaande mededeling, verwijderd.
1.14 Fouten in mutaties die Deelnemer heeft aangebracht kunnen, uitsluitend ter beoordeling van SaemenWerken, door SaemenWerken worden hersteld.
1.15 Fouten in mutaties die SaemenWerken heeft aangebracht worden altijd hersteld, direct na ontdekking door SaemenWerken of direct nadat SaemenWerken hierop is gewezen.
1.16 Deelnemer heeft de verplichting om mutaties die SaemenWerken heeft aangebracht te controleren.
1.17 Deelnemer is verplicht te zorgen voor een wekelijks overzicht van kasmutaties, bij gebreke waarvan SaemenWerken mag en zal aannemen dat er in die periode geen kasmutaties zijn geweest.
1.18 Kasmutaties die te laat zijn aangeleverd kunnen, uitsluitend ter beoordeling van SaemenWerken, door SaemenWerken achteraf worden ingevoerd.
1.19 Deelnemer is verplicht te zorgen voor een automatische bankkoppeling met Afas Online voor zowel het downloaden van bankmutaties als het uploaden van betaalbestanden (voor zover de bank van Deelnemer deze faciliteiten biedt).
1.20 Voor alle crediteurenbetalingen die niet via automatische incasso betaald worden of die niet reeds op andere wijze zijn betaald, levert SaemenWerken een betaalbestand op aan Deelnemer. De gehanteerde betaaldatum is altijd 2 (twee) werkdagen voor de vervaldatum van de betreffende factuur. Per betaaldatum wordt een betaalbestand opgeleverd met één of meerdere betalingen.
1.21 Deelnemer bepaalt zelf of het betaalbestand verder wordt verwerkt en is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verwerking van het betaalbestand in de bankapplicatie.
1.22 SaemenWerken adviseert Deelnemer, desgevraagd, inzake aanmanings- en incassoprocedures.
1.23 SaemenWerken verstuurt op een met Deelnemer afgesproken moment, frequentie en wijze (lay-out) betalingsherinneringen en aanmaningen naar debiteuren van Deelnemer.
1.24 Deelnemer kan, uitsluitend zelf, eigen uren registreren. De beschikbare urensoorten zijn bepaald door SaemenWerken en kunnen door SaemenWerken en/of Leverancier zonder voorafgaande mededeling worden aangepast indien daar, uitsluitend naar de mening van SaemenWerken en/of Leverancier, aanleiding toe is.
1.25 Deelnemer kan, naar keuze zelf of door SaemenWerken, verkoopfacturen aanmaken en versturen. De standaard factuur lay-out is bepaald door SaemenWerken en kan door SaemenWerken en/of Leverancier zonder voorafgaande mededeling worden aangepast indien daar, uitsluitend naar de mening van SaemenWerken en/of Leverancier, aanleiding toe is.
1.26 SaemenWerken heeft met leveranciers van promotieartikelen, kantoorartikelen, hardware, software, (mobiele) telefonie en internet samenwerkingsverbanden afgesloten waarvan Deelnemer gebruik kan maken tegen gunstige voorwaarden en tarieven. Deelnemer kan naar keuze zelf rechtstreeks bij deze leveranciers bestellingen plaatsen of de bestelling via SaemenWerken laten verlopen.
1.27 SaemenWerken heeft met assurantiekantoren, pensioenspecialisten, accountants, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en leasemaatschappijen samenwerkingsverbanden afgesloten waarvan Deelnemer gebruik kan maken tegen gunstige voorwaarden en tarieven. Deelnemer kan naar keuze zelf rechtstreeks met deze leveranciers contact op te nemen of het contact via SaemenWerken laten verlopen.
1.28 Deelnemer kan documenten opslaan in Afas Online en daarmee een elektronisch archief voor zichzelf aanleggen.
1.29 Deelnemer kan gratis deelnemen aan de SaemenWerken Basistraining en op deze wijze het gebruik van systemen en procedures (beter) leren. Inschrijving kan uitsluitend in overleg met SaemenWerken en gebeurt op basis van first come, first serve.
1.30 Als Deelnemer een nieuwe deelnemer aanbrengt, ontvangt Deelnemer daarvoor bonus van 10% van de pakketprijs van de nieuwe deelnemer.
1.31 De bonus wordt per maand (achteraf) uitbetaald, zodra de nieuwe deelnemer heeft betaald.
1.32 De bonus voor het aanbrengen van nieuwe deelnemers is niet van toepassing op extra accounts.
1.33 De bonus voor het aanbrengen van nieuwe deelnemers is niet beperkt tot een maximum aantal nieuwe deelnemers of een maximum bedrag en kan dus de pakketprijs die Deelnemer zelf betaalt overschrijden.