PRODUCTVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden van SaemenWerken zijn integraal van toepassing op deze Productvoorwaarden.
1.2 Onder Het Product wordt in het kader van deze Productvoorwaarden verstaan Saemen Werken Collectief.
1.3 Onder SLA (Service Level Agreement) wordt in het kader van deze Productvoorwaarden verstaan de servicevoorwaarden en -afspraken die SaemenWerken met Leverancier is overeengekomen.
1.4 Nadere detaillering van Het Product en de toepassing daarvan zijn vastgelegd in Spelregels.
1.5 De Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden en de Spelregels worden altijd geacht één geheel te vormen.

2. Productomschrijving

2.1 Het Product is een betaalde dienstverlening bestaande uit een pakket (ZZPrimary). De inhoud van het pakket en de mogelijkheden voor Deelnemer hierin worden hierna verder omschreven in de pakketomschrijving.
2.2 De in de pakketomschrijving en Spelregels vermelde activiteiten, diensten en producten zijn in de pakketprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
2.3 SaemenWerken maakt voor de ondersteuning van Het Product gebruik van eigen (SaemenWerken) omgevingen in Afas Online en Dropbox. Deelnemer heeft toegang tot deze omgevingen.
2.4 Deelnemer kan SaemenWerken verzoeken de standaard dienstverlening uit te breiden of aan te passen. SaemenWerken zal verzoeken daartoe in overweging nemen, maar heeft altijd het recht deze verzoeken om haar moverende redenen te weigeren en/of voor deze uitbreiding kosten in rekening te brengen.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Het gebruik van Het Product gebeurt geheel voor eigen risico van Deelnemer.
3.2 Deelnemer dient zelf en voor eigen rekening te zorgen voor de benodigde apparatuur en andere faciliteiten, zoals een werkende internetverbinding, die toegang geven tot de website van SaemenWerken en Het Product.
3.3 Deelnemer blijft altijd zelf eindverantwoordelijk voor een tijdige, correcte en volledige verwerking van gegevens in Het Product.
3.4 Informatie die van essentieel belang is voor Deelnemer dient altijd door Deelnemer op juistheid te worden geverifieerd.
3.5 Sjablonen en voorbeelden die SaemenWerken aanbiedt, zijn nooit meer dan een algemeen handvat. De toepassing hiervan dient altijd te worden beoordeeld door Deelnemer en waar nodig te worden aangepast door Deelnemer.
3.6 Deelnemer conformeert zich aan de gangbare internetregels en zal Het Product gebruiken conform de fair use policy van SaemenWerken, de Nettiquetteregels (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette) en de SLA.
3.7 Deelnemer zal geen bestanden beschermd met auteursrechten, pornografisch materiaal of ander compromitterend materiaal up- of downloaden.
3.8 Deelnemer vrijwaart SaemenWerken en Leverancier volledig van alle mogelijke aanspraken van Deelnemer of derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Het Product.
3.9 SaemenWerken zal altijd bij de aangewezen instanties aangifte doen in het geval een onder het straf- of auteursrecht vallende overtreding wordt geconstateerd.
3.10 SaemenWerken zal altijd, op verzoek van officiële instanties, bij een vermoeden van misbruik alle gegevens ter beschikking stellen en volledig medewerken aan ieder onderzoek.

4. Pakketomschrijving ZZPrimary

4.1 Eén gebruikerslicentie Afas Online die toegang geeft tot een eigen financiële administratie.
4.2 De mogelijkheid om zelf financiële mutaties te registreren (zelf de boekhouding te doen).
4.3 De mogelijkheid om zelf OB-aangifte te doen.
4.4 De mogelijkheid om financiële mutaties te laten registreren door SaemenWerken.
4.5 De mogelijkheid om OB-aangifte te laten doen door SaemenWerken.
4.6 De mogelijkheid om Verkoopfacturen te laten aanmaken en versturen (zelf of door SaemenWerken).
4.7 De mogelijkheid om Inkoop- en Verkoopfacturen (de documenten) door SaemenWerken te laten koppelen aan de betreffende financiële mutaties.
4.8 Toegang tot een eigen Dropbox-directory voor de uitwisseling van de documenten.
4.9 Bonus van 10% voor het aanbrengen van nieuwe deelnemers.
4.10 De mogelijkheid om crediteurenbeheer te laten uitvoeren door SaemenWerken.
4.11 De mogelijkheid om debiteurenbeheer te laten uitvoeren door SaemenWerken.
4.12 Urenverantwoording, verlof- en verzuimregistratie.
4.13 Centrale inkoop van promotie- en kantoorartikelen, hard- en software en telefonie (tegen gereduceerd tarief).
4.14 Collectief Incasso- en/of Gerechtsdeurwaarder (tegen gereduceerd tarief).
4.15 Collectief verzekeringen en pensioen (tegen gereduceerd tarief).
4.16 Collectief accountantsdiensten, jaarrekeningen, IB-aangiften (tegen gereduceerd tarief).
4.17 Elektronische opslag en inzage eigen documenten.
4.18 SaemenWerken Basistraining.
4.19 Onbeperkt vragen stellen aan de helpdesk van SaemenWerken via de e-mail.