Saemen Starten

productvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden van Saemen Werken zijn integraal van toepassing op deze Productvoorwaarden.
1.2 Onder Het Product wordt in het kader van deze Productvoorwaarden verstaan Saemen Starten.
1.3 Nadere uitleg over en detaillering van Het Product en/of de toepassing daarvan zijn vastgelegd in de zogenaamde Spelregels. Deze Spelregels maken deel uit van deze Productvoorwaarden.

2. Productomschrijving

2.1 Het Product is een gratis adviesgesprek, van maximaal 1 uur, bedoeld voor startende ondernemers.
2.2 Het gesprek vindt in principe plaats op kantoor van Saemen Werken. Deelnemer kan Saemen Werken verzoeken het gesprek op een andere locatie te houden. Saemen Werken zal verzoeken daartoe in overweging nemen, maar heeft altijd het recht deze verzoeken om haar moverende redenen te weigeren en/of voor de inwilliging van het verzoek kosten in rekening te brengen.
2.3 Deelnemer voorziet Saemen Werken bij aanmelding van een gespecificeerd overzicht van onderwerpen waarover advies gewenst is.
2.4 Saemen Werken heeft het recht om het geven van advies over bepaalde onderwerpen om haar moverende redenen te weigeren dan wel Deelnemer voor advies door te verwijzen naar een Leverancier.
2.5 Saemen Werken heeft het recht om naar eigen inzicht een keuze te maken uit de onderwerpen indien naar de mening van Saemen Werken de behandeling van alle onderwerpen langer dan 1 uur gaat duren.
2.6 Deelnemer kan ervoor kiezen om (een) extra adviesgesprek(ken) aan te vragen met Saemen Werken. Dit zal tegen de dan geldende tarieven worden gefactureerd aan Deelnemer.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Het gebruik van Het Product gebeurt geheel voor eigen risico van Deelnemer.
3.2 Advies en/of informatie die van essentieel belang is voor Deelnemer dan wel haar cliënten, dient door Deelnemer altijd op juistheid te worden geverifieerd.