ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 Alle in deze overeenkomst gehanteerde terminologie geldt zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.2 Onder De Voorwaarden wordt verstaan deze Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden en de Spelregels die van toepassing zijn op een specifiek product en/of dienst. De Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden en de Spelregels worden altijd geacht één geheel te vormen.
1.3 Onder SaemenWerken wordt in het kader van De Voorwaarden verstaan Saemen Werken B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 64320723.
1.4 Onder Deelnemer wordt in het kader van De Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bij SaemenWerken heeft aangemeld voor een product en/of dienst.
1.5 Onder Consument wordt in het kader van De Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die zich bij SaemenWerken heeft aangemeld voor een product en/of dienst.
1.6 Onder Ondernemer wordt in het kader van De Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die zich bij SaemenWerken heeft aangemeld voor een product en/of dienst.
1.7 Onder Leverancier wordt in het kader van De Voorwaarden verstaan de persoon en/of onderneming waarmee SaemenWerken een samenwerkingsverband heeft in het kader waarvan Deelnemer een product en/of dienst afneemt of kan afnemen.
1.8 Onder Overeenkomst wordt in het kader van De Voorwaarden verstaan een zakelijke verhouding tussen SaemenWerken en Deelnemer die tot stand komt doordat Deelnemer zich via de website van SaemenWerken heeft aangemeld voor een product en/of dienst, dan wel wanneer Deelnemer een aanbieding en/of offerte van SaemenWerken ondertekent dan wel anderszins accepteert.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door SaemenWerken en/of Leverancier van een product en/of dienst aan of ten behoeve van Deelnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze De Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Deelnemer staat er voor in steeds tijdig correcte en volledige naam-, adres- en woonplaatsgegevens en overige voor de Overeenkomst benodigde gegevens en informatie te verstrekken.
2.4 Deelnemer is verplicht wijzigingen in bedrijfsstatus, bedrijfsstructuur of andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de Overeenkomst direct te melden bij SaemenWerken.
2.5 SaemenWerken is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, het niet juist of het niet tijdig verstrekken van gegevens en informatie door Deelnemer.
2.6 SaemenWerken heeft te allen tijde het recht werkzaamheden of diensten te laten verrichten door Leverancier.
2.7 SaemenWerken kan haar rechten of plichten uit hoofde van deze De Voorwaarden of iedere andere Overeenkomst overdragen aan een derde partij.
2.8 Indien één of meerdere bepalingen van De Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen in De Voorwaarden onverlet.
2.9 SaemenWerken heeft het recht om De Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging; een termijn waarbinnen Deelnemer, uitsluitend schriftelijk, bezwaar kan maken tegen de wijziging of aanvulling. Wijzigingen van ondergeschikt belang en uitbreiding met of van een product en/of dienst die Deelnemer niet verplicht hoeft af te nemen, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat Deelnemer hier bezwaar tegen kan maken.

3. Gebruiksrecht en beschikbaarheid

3.1 Deelnemer heeft een gebruiksrecht ten aanzien van een dienst voor de duur van de Overeenkomst en voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in De Voorwaarden doet overigens enig recht aan Deelnemer toekomen ten aanzien van systemen, websites, applicaties, content of daarmee verband houdende zaken.
3.2 Een door SaemenWerken aan Deelnemer verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is altijd strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal SaemenWerken van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.
3.3 Deelnemer heeft nimmer het recht om enige aanpassing op systemen, websites, applicaties, content, of daarmee verband houdende zaken te (trachten te) maken, noch heeft Deelnemer het recht enige kopie daarvan te maken en/of aan een derde partij te verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SaemenWerken.
3.4 SaemenWerken zal zich inspannen om systemen, websites, applicaties, etc., beschikbaar te houden maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid en werking hiervan.

4. Communicatie

4.1 Communicatie tussen SaemenWerken en Deelnemer kan elektronisch plaatsvinden tenzij in De Voorwaarden, een Overeenkomst of in de wet daarvan wordt afgeweken.

5. Aanbiedingen

5.1 Alle aanbiedingen van SaemenWerken zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
5.2 SaemenWerken kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving is.
5.3 Een samengestelde aanbieding verplicht SaemenWerken niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en aanbiedingen.

6. Prijzen en tarieven

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten.
6.2 SaemenWerken is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 1 (één) kalendermaand na de aankondiging daarvan in.
6.3 Indien Deelnemer niet akkoord gaat met een door SaemenWerken aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Deelnemer het recht om binnen 8 (acht) kalenderdagen na de aangekondigde wijziging de Overeenkomst met SaemenWerken schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
6.4 Indien in overleg met Deelnemer wordt afgeweken van de Overeenkomst, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Deelnemer in rekening worden gebracht.

7. Betaling

7.1 Deelnemer dient alle verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling aan SaemenWerken te voldoen.
7.2 Indien betaling om welke reden dan ook achterwege blijft, is Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Deelnemer is alsdan de wettelijke handelsrente aan SaemenWerken verschuldigd.
7.3 SaemenWerken zal nimmer overgaan tot inkoop van diensten, producten, etc. ten behoeve van Deelnemer als niet eerst een volledige betaling van Deelnemer is ontvangen.
7.4 Deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor door SaemenWerken georganiseerde bijeenkomsten, workshops, lezingen, thema‐avonden, etc., indien Deelnemer zich afmeldt, dan wel zonder afmelding niet verschijnt, dan wel te laat verschijnt.
7.5 Enkel in geval van tijdige afmelding door Deelnemer, zal SaemenWerken de aanmelding ‐indien en voor zover dit naar het oordeel van SaemenWerken mogelijk is‐ in overleg met Deelnemer naar een andere datum verschuiven.
7.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting nimmer op.
7.7 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.

8. Duur en opzegging overeenkomst

8.1 Een Overeenkomst tussen SaemenWerken en Deelnemer wordt standaard aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend met één jaar wordt verlengd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 SaemenWerken en Deelnemer zijn bevoegd een Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de (verlengde) Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.
8.3 SaemenWerken is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien Deelnemer in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.4 SaemenWerken is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van Deelnemer, aan Deelnemer surseance van betaling is verleend, Deelnemer in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op Deelnemer van toepassing is verklaard, Deelnemer de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien Deelnemer haar bedrijf verkoopt.
8.5 SaemenWerken is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien uitvoering van de Overeenkomst de continuering van de bedrijfsvoering in gevaar brengt dan wel het voortbestaan van SaemenWerken ernstig bedreigt.
8.6 Indien de Overeenkomst door Deelnemer dan wel SaemenWerken wordt opgezegd, komen de aan de Overeenkomst verbonden collectieve voordelen te vervallen vanaf de beëindigingsdatum van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging.
8.7 Indien SaemenWerken overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.8 Indien SaemenWerken overgaat tot opzegging van de Overeenkomst, dan zijn de vorderingen van SaemenWerken op Deelnemer onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
8.9 Indien de opzegging aan Deelnemer toerekenbaar is, is Deelnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan SaemenWerken te vergoeden.

9. Herroepingsrecht

9.1 Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.
9.2 De bedenktijd gaat in op de dag dat Consument het product en/of dienst heeft ontvangen.
9.3 Als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten en/of diensten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag dat Consument het laatste product en/of dienst heeft ontvangen.
9.4 Als de levering van een product en/of dienst uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag dat Consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
9.5 Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van een product en/of dienst, gaat de bedenktijd in op de dag dat Consument de eerste levering heeft ontvangen.
9.6 In de leden 2 t/m 5 van dit artikel dient onder Consument tevens verstaan te worden een derde die, al dan niet in opdracht van Consument, namens Consument het product en/of dienst heeft ontvangen.
9.7 Herroepingsrecht is expliciet uitgesloten voor Ondernemer.

10. Levering van diensten

10.1 SaemenWerken zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door Deelnemer beoogde resultaat.
10.2 Als de dienst door Leverancier rechtstreeks aan Deelnemer wordt geleverd, treedt SaemenWerken slechts op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de dienst en is SaemenWerken geen partij in de overeenkomst die tot stand komt tussen Deelnemer en Leverancier.
10.3 Alle door SaemenWerken aangegane verplichtingen in het kader van een Overeenkomst behelzen een inspanningsverbintenis.
10.4 SaemenWerken heeft het recht de dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren wanneer er sprake is van (vermeende) fraude of onrechtmatig gebruik, aanwijzingen hiervoor, of situaties waarbij verder onderzoek nodig is. Deelnemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is. SaemenWerken is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.
10.5 Op alle door SaemenWerken aangeboden diensten is een fare use policy van toepassing. Deze fare use policy houdt in dat het gebruik door Deelnemer wordt vergeleken met het gebruik door andere Deelnemers. Het gebruik door Deelnemer mag niet buitengewoon veel hoger zijn dan het gemiddelde gebruik door andere Deelnemers. Is het gebruik buitengewoon veel hoger dan van andere Deelnemers, dan ontvangt Deelnemer hiervoor een waarschuwing.
10.6 Past Deelnemer het gebruik na een waarschuwing niet aan, dan heeft SaemenWerken het recht de dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren of het gebruik daarvan te reduceren, zulks ter bepaling door SaemenWerken, zonder dat SaemenWerken gehouden is tot het verstrekken van enige compensatie aan Deelnemer en zonder dat dit Deelnemer ontslaat van haar verplichtingen jegens SaemenWerken.
10.7 Een overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Deelnemer SaemenWerken schriftelijk in gebreke te stellen.
10.8 Deelnemer is verplicht de dienst af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking wordt gesteld. Indien Deelnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SaemenWerken gerechtigd de dienst op te schorten zonder dat dit Deelnemer ontslaat van haar verplichtingen jegens SaemenWerken.
10.9 SaemenWerken is gerechtigd de dienst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.10 Deelnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de dienst haar ter beschikking is gesteld. SaemenWerken stelt Deelnemer in staat om geleverde dienst te onderzoeken. Gebreken aan geleverde dienst dienen binnen 8 (acht) kalenderdagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan SaemenWerken te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens SaemenWerken vervalt. Deelnemer dient SaemenWerken in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.11 Indien Deelnemer reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
10.12 In geval van gegronde en tijdige reclame zal SaemenWerken te harer keuze hetzij de geleverde dienst herstellen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Deelnemer voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
10.13 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door SaemenWerken gemaakte kosten integraal voor rekening van Deelnemer.

11. Levering van producten

11.1 De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Deelnemer SaemenWerken schriftelijk in gebreke te stellen.
11.2 Als het product door Leverancier wordt geleverd, treedt SaemenWerken slechts op als bemiddelaar bij de bestelling en de afname van het product en is SaemenWerken geen partij in de overeenkomst die tot stand komt tussen Deelnemer en Leverancier. In een dergelijk geval zijn de voorwaarden van Leverancier van toepassing.
11.3 Deelnemer is verplicht het product af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking wordt gesteld. Indien Deelnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SaemenWerken en/of Leverancier gerechtigd het product op te slaan voor rekening en risico van Deelnemer.
11.4 SaemenWerken en/of Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
11.5 Deelnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het product haar ter beschikking is gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Deelnemer over op het moment waarop het product aan Deelnemer worden geleverd. Zichtbare gebreken aan het door SaemenWerken geleverde product dienen binnen 8 (acht) kalenderdagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan SaemenWerken te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens SaemenWerken vervalt. Niet zichtbare gebreken aan het geleverde product dienen binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontdekking hiervan schriftelijk en gespecificeerd aan SaemenWerken te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens SaemenWerken vervalt. Deelnemer dient SaemenWerken in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.6 Gebreken aan het door Leverancier geleverde product dienen conform de voorwaarden van Leverancier te worden gemeld bij Leverancier.
11.7 Indien Deelnemer reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
11.8 Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal SaemenWerken te harer keuze hetzij het geleverde product herstellen of vervangen tegen retournering van het oorspronkelijk geleverde product, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Deelnemer voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
11.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door SaemenWerken gemaakte kosten integraal voor rekening van Deelnemer.

12. Overmacht

12.1 SaemenWerken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Deelnemer indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
12.2 SaemenWerken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 (negentig) kalenderdagen, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

13. Privacy

13.1 SaemenWerken gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde gegevens van Deelnemer uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening of voor de dienstverlening van derden in opdracht van Deelnemer.
13.2 SaemenWerken is opgenomen in het meldingenregister van het College Bescherming Persoonsgegevens onder de nummers 1602278, 1603321 en 1603331.
13.3 SaemenWerken zal de financiële gegevens van Deelnemer strikt vertrouwelijk behandelen. Zonder toestemming van Deelnemer zal SaemenWerken deze financiële gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen, tenzij SaemenWerken op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak daartoe verplicht is.
13.4 Deelnemer heeft het recht om de ter zake van Deelnemer door SaemenWerken geregistreerde gegevens in te zien.

14. Aansprakelijkheid

14.1 SaemenWerken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat SaemenWerken is uitgegaan van door of namens Deelnemer verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
14.2 Indien SaemenWerken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.3 Indien SaemenWerken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SaemenWerken beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.4 SaemenWerken is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die Deelnemer via SaemenWerken bij Leverancier afneemt.
14.5 SaemenWerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen, gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill, verlies van goede naam, gemiste kansen.
14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SaemenWerken.

15. Intellectueel eigendom

15.1 SaemenWerken behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet‐ en regelgeving, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van de Overeenkomst of daarmee verband houdende zaken.
15.2 Het is Deelnemer verboden de door SaemenWerken aan haar beschikking gestelde systemen, websites, applicaties, content, bescheiden, materialen, producten, promotiemateriaal of daarmee verband houdende zaken, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij SaemenWerken hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

16. Geheimhouding

16.1 Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, alle gegevens en informatie over de andere partij die geheim zijn of een vertrouwelijk karakter hebben, strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Informatie geldt als geheim of vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen SaemenWerken en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.3 Onverminderd het recht van SaemenWerken een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SaemenWerken, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.